Y RHWYDWAITH DIWYLLIANT

OED-GYFEILLGAR:  TEMPLED ARFERION DA

 

Rhan 1: Trosolwyg

Rhowch deitl byr sy’n disgrifio eich prosiect oed-gyfeillgar (hyd at. 60 nod)

Rhowch un neu fwy o luniau sy’n esbonio eich prosiect orau, neu gynnwys dolenni i rywle lle mae modd lawrlwytho lluniau

Uwchlwytho lluniau

Nodwch fanylion am le mae’r prosiect yn cael ei gynnal. Rhowch gôd post os oes un ar gael.

Disgrifiwch y prosiect oed-gyfeillgar mewn 200 i 300 gair. Dylai’r disgrifiad ateb y cwestiynau canlynol:

 • Beth wnaethoch chi?

 • Pam gwnaethoch hynny?

 • Sut gwnaethoch hynny?

 • Pwy gymerodd rhan (pobl hŷn, rhanddeiliaid)?

 • Beth gwnaethoch ei gyflawni?

 • Pwy gafodd fudd, a sut?

 • Beth wnaethoch chi ei ddysgu yn ystod y prosiect?

Ticiwch bob un sy’n berthnasol:
Ydych chi’n fodlon rhannu manylion am eich gwaith oed-gyfeillgar? Ticiwch bob un sy’n berthnasol:

Os hoffech i ni rannu gwybodaeth am eich prosiect ag eraill, rhowch wybod inni am unrhyw wybodaeth arall am eich gwaith a allai gael ei rhannu. Gallai hyn gynnwys dyfyniadau, taflenni neu bosteri, erthygl o bapur newydd, neu ddolenni i wefannau neu fideos.

Atodwch ddolenni i rywle lle mae modd lawrlwytho / cael mynediad at ragor o wybodaeth, neu eu cynnwys fel atodiadau wrth gyflwyno eich arfer da.

Uwchlwytho lluniau

RHAN 2: RHAGOR O WYBODAETH

Pryd ddechreuodd y prosiect?

Dywedwch wrthym ni ym mha flwyddyn ddechreuodd y prosiect

Ydy’r prosiect wedi’i gwblhau neu a yw’n dal i redeg?

Pa brif grwpiau o bobl hŷn y mae’r prosiect yn eu targedu?

Ticiwch bopeth sy'n berthnasol:

Ydy eich arfer oed-gyfeillgar yn ceisio mynd i’r afael ag unrhyw faterion eraill?

Ticiwch bob un sy’n berthnasol:

Canlyniadau a geisir

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn categoreiddio arferion oed-gyfeillgar fel helpu pobl i wneud un o’r pum peth isod. Ticiwch un canlyniad ar gyfer pobl hŷn yr ydych chi’n meddwl sydd fwyaf addas ar gyfer eich arfer chi:

RHAN 3: GYDA PHWY WNAETHOCH WEITHIO?

Arweinydd y prosiect

Pwy oedd yn arwain y prosiect? Ticiwch un:

Pwy arall oedd yn rhan ohono?

Ticiwch bob un sy’n berthnasol:

Sut gwnaethoch chi gydweithio?

Gall creu partneriaethau llwyddiannus fod yn heriol ac mae llawer o ffyrdd gwahanol o’u cyflawni. Rhannwch fanylion am sut gwnaethoch gydweithio i wneud eich arfer oed-gyfeillgar yn bosibl.

Sut oedd pobl hŷn yn rhan o’r prosiect?

Ticiwch yr ymateb yr ydych chi’n meddwl sydd fwyaf perthnasol:

Rhannwch ychydig frawddegau yn disgrifio yn fanylach rôl pobl hŷn yn eich prosiect.

Rhagor o fanylion am sut oedd pobl hŷn yn rhan o’r prosiect

RHAN 4: BETH FYDD YN DIGWYDD NESAF?

Ydych chi wedi derbyn unrhyw adborth am eich arfer

oed-gyfeillgar?

Os ydych chi wedi derbyn unrhyw adborth, yn arbennig gan y grwpiau o bobl hŷn a oedd yn gynulleidfa darged i’r prosiect neu gan randdeiliaid allweddol, rhannwch yr adborth a gawsoch yma. Sylwch, gall adborth negyddol fod yr un mor ddefnyddiol ag adborth cadarnhaol wrth helpu eraill i ddysgu o’ch profiadau chi ac wrth iddynt gynllunio eu prosiectau oed-gyfeillgar eu hunain.

Ydy effaith eich prosiect wedi cael ei werthuso?

Ticiwch yr ateb sydd fwyaf addas:

Os ydy eich prosiect wedi cael ei werthuso...

Roedd y gwerthusiad am effaith eich prosiect yn...

Rhowch ragor o wybodaeth am ganfyddiadau unrhyw werthusiad.

Os oes gennych unrhyw adroddiadau gwerthuso, rhowch ddolen i rywle lle mae modd eu lawrlwytho, neu eu cynnwys fel atodiadau ychwanegol wrth gyflwyno eich arfer da.

Ydych chi’n bwriadu ymestyn / adeiladu ar eich gwaith?

Os ydych, rhowch ragor o wybodaeth am beth rydych yn bwriadu ei wneud nesaf. Gallai hyn gynnwys cynnal y prosiect mewn mwy o ardaloedd, ei gyflwyno i grwpiau gwahanol o bobl, neu ychwanegu nodweddion, gwasanaethau neu weithgareddau newydd.

RHAN 5: EDRYCH YN ÔL

Beth ydych chi wedi’i ddysgu?

Myfyriwch ar eich profiadau a’u rhannu er mwyn helpu pobl eraill i gynllunio prosiectau i wneud eu cymunedau yn fwy oed-gyfeillgar.

 • Beth fyddech chi wedi hoffi ei wybod cyn dechrau?

 • Beth weithiodd yn dda?

 • Oedd manteision annisgwyl i’r gwaith?

 • Beth fyddech chi’n ei wneud yn wahanol y tro nesaf?

Beth oedd rhai o’r heriau?

Sut gwnaethoch chi wynebu’r heriau hynny?

Gall fod yn ddefnyddiol iawn i gymunedau eraill sy’n bwriadu dod yn oed-gyfeillgar wybod am rai o’r heriau y gallant eu hwynebu, a’r ffyrdd y mae pobl eraill wedi delio â’r heriau. Rhannwch unrhyw wybodaeth yr ydych chi’n meddwl allai fod yn ddefnyddiol i bobl eraill.

Diolch am gyflwyno!